Explore showcases


Zihan Shang | Fashion & Textiles

Zihan Shang

MA Fashion Design

Qin Xu | Fine Art 5

Qin Xu

MA Fine Art - Canterbury

Jessica Ferreira | Fashion & Textiles 5

Jessica Ferreira

MA Fashion Design

Haixu Wang | Animation, Coding & Games

Haixu Wang

MA Games Design

Qian Qiu | Fashion & Textiles 6

Qian Qiu

MA Fashion Design

Guo Cheng | Fashion & Textiles 6

Guo Cheng

MA Fashion Design

Tianyou Yao | Graphic Design & Illustration 6

Tianyou Yao

MA Graphic Design

Xinran Li | Graphic Design & Illustration 4

Xinran Li

MA Graphic Design

Han-Wei Hsia | Graphic Design & Illustration 1

Han-Wei Hsia

MA Graphic Design

Jinyu Wen | Graphic Design & Illustration 6

Jinyu Wen

MA Graphic Design

Shengjie Zhu | Graphic Design & Illustration

Shengjie Zhu

MA Graphic Design

Yan Yang | Graphic Design & Illustration 4

Yan Yang

MA Graphic Design